Adatvédelmi szabályzat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a http://www.enkonferenciam.hu oldalt üzemeltető Unlimited Solution Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) által ügyfeleinek (a továbbiakban: Érintett) tekintetében végzett adatkezelésre vonatkozik. Az Adatkezelő az személyes adatokat – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján – a Szabályzatban foglaltak szerint kezeli. A Szabályzatban foglaltak nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem alkalmazhatók.

 

 1. ADATKEZELŐ

Cégnév: Unlimited Solution Bt.

Képviselő: Lukics Gábor

Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek Tere 2.

Adószám: 22339737-2-41

Cégjegyzékszám: 01-06-775876

Bankszámlaszám: 12100011-17606567-00000000

Honlap: www.enkonferenciam.hu

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 1. ADATFELDOLGOZÓK

ADATFELDOLGOZÓ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉG
Netvalor Kft.

 

Székhely: 1041 Budapest, Závodszky Zoltán utca 1.

Szerverszolgáltatás
Bithuszárok Bt.

 

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

Online hírlevél küldés

 

 1. A KONFERENCIÁKRA VALÓ JELENTKEZÉS KERETÉBEN VÉGZETT ADATKEZELÉS

 

SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
Számlázási név Az Adatkezelő a szerződés megkötése és a számla kiállítása céljából kezeli ezt az adatot.
Számlázási cím Az Adatkezelő a szerződés megkötése és a számla kiállítása céljából kezeli ezt az adatot.
Postázási név Az Adatkezelő a szerződés, illetve a számla jelentkező részére történő eljuttatása céljából kezeli ezt az adatot (amennyiben a számlázási névtől eltér).
Postázási cím Az Adatkezelő a szerződés, illetve a számla jelentkező részére történő eljuttatása céljából kezeli ezt az adatot (amennyiben a számlázási címtől eltér).

 

A fenti személyes adatok kezelése a résztvevővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a szerződés létrejötte, teljesítésének bizonyítása és az esetleges igényérvényesítés céljára az általános elévülési időn belül (5 év) kezeli. Az adatkezelő számviteli bizonylatok esetében azok adattartalmát a 8 évig őrzi meg.

A kezelt személyes adatok vonatkozásában érintett a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz, valamint tiltakozáshoz való jogát gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a jelen szabályzat 6. fejezete tartalmazza.

 

 1. KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN VÉGZETT ADATKEZELÉS

SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
Név Az Adatkezelő a résztvevő azonosítása, illetve konferencián történő részvételének biztosítása céljából kezeli ezt az adatot.
E-mail cím Az Adatkezelő a résztvevő azonosítása, illetve konferencián történő részvételének biztosítása céljából kezeli ezt az adatot.
Aláírás Az Adatkezelő a résztvevő azonosítása, illetve konferencián történő részvételének biztosítása céljából kezeli ezt az adatot.

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő és a résztvevő között létrejött szerződés teljesítése, illetve – amennyiben nem az érintett a szerződést kötő fél – az Adatkezelő azon érdeke, hogy a résztvevő számára biztosítsa a konferencián történő részvételt.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a konferencia lebonyolításáig kezeli.

A kezelt személyes adatok vonatkozásában érintett a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz, valamint tiltakozáshoz való jogát gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a jelen szabályzat 9. fejezete tartalmazza.

 

 1. SPECIÁLIS ÉTKEZÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL VÉGZETT ADATKEZELÉS

SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
Név Az Adatkezelő a résztvevő igényeinek megfelelő étkezés biztosítása céljából kezeli ezt az adatot.
Ételallergia Az Adatkezelő a résztvevő igényeinek megfelelő étkezés biztosítása céljából kezeli ezt az adatot.

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja a résztvevő hozzájárulása.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a konferencia lebonyolításáig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A kezelt személyes adatok vonatkozásában érintett a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz, valamint tiltakozáshoz való jogát gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a jelen szabályzat 9. fejezete tartalmazza.

 

 1. KAPCSOLATTARTÁS CÉLJÁBÓL VÉGZETT ADATKEZELÉS

SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
Név Az Adatkezelő a résztvevővel való kapcsolattartás céljából kezeli a személyes adatot.
E-mail cím Az Adatkezelő a résztvevővel való kapcsolattartás céljából kezeli a személyes adatot.
Telefonszám Az Adatkezelő a résztvevővel való kapcsolattartás céljából kezeli a személyes adatot.

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő azon érdeke, hogy a résztvevőt megfelelő módon és időben tájékoztassa a konferenciával kapcsolatos információkról.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a konferencia lebonyolításáig kezeli.

A kezelt személyes adatok vonatkozásában érintett a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, korlátozáshoz, valamint tiltakozáshoz való jogát gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a jelen szabályzat 9. fejezete tartalmazza.

 

 1. DIREKT MARKETING CÉLJÁBÓL VÉGZETT ADATKEZELÉS

SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
Név Az Adatkezelő online direkt marketing levelek eljuttatása céljából kezeli a személyes adatot.
E-mail cím Az Adatkezelő online direkt marketing levelek eljuttatása céljából kezeli a személyes adatot.

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, amely megtörténhet az online direkt marketing levélben elhelyezett leiratkozás célját szolgáló linkre történő kattintással, vagy az Adatkezelőhöz eljuttatott írásbeli kérelem útján.

A kezelt személyes adatok vonatkozásában érintett a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz, valamint tiltakozáshoz való jogát gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a jelen szabályzat 9. fejezete tartalmazza.

 

 1. KÖVETELÉSKEZELÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
Név Az érintett azonosítása
Lakcím Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolat felvétele, fenntartása.
Székhely
E-mail cím
Telefonszám
Tartozás jogcíme Az érintett fennálló tartozásának behajtása.
Tartozás összege
Tartozás esedékességének időpontja

Címzett: INTRUM JUSTITIA Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 144-150., cégjegyzékszám: 01-10-044857, adószám: 12935181-2-41).

A személyes adatokat az Adatkezelő jogos érdeke alapján továbbítja a címzett részére.

Az Adatkezelő a személyes adatokat követeléskezelés céljából az adattovábbítás lebonyolításáig kezeli.

A kezelt személyes adatok vonatkozásában érintett a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, korlátozáshoz, valamint tiltakozáshoz való jogát gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a jelen szabályzat 9. fejezete tartalmazza

 

 1. AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA

Az Adatkezelő jelen adatkezelési szabályzat révén tájékoztatja az érintetett, hogy az alábbiak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá az alábbiak szerint jogosult az adathordozhatósághoz, valamint az személyes adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz. Az érintett kérelmére az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

9.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ige, az Adatkezelő az alábbiakról nyújt tájékoztatást:

 • az adatkezelés céljai;
 • az adatkezelés jogalapja;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, vagy azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják;
 • a személyes adat tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;
 • a személyes adatok helyesbítésével, törlésével, a személyes adat kezelésének korlátozásával és a személyes adatok kezelése elleni tiltakozással kapcsolatos jogosítványaival kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;
 • felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás;
 • a személyes adat megszerzésével kapcsolatos forrásokra vonatkozó minden elérhető információ nyújtása, ha a személyes adatot az Adatkezelő nem az érintettől gyűjtötte;

Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 

9.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa vagy kiegészítse valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

9.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatra már nincs szűkség abból a célból, amely miatt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonta a személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását és az adatkezelésre nincs más jogalap;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A személyes adat nem törölhető, amennyiben annak kezelésére az alábbi okok miatt szükség van:

 • személyes adatok kezelését előíró az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával), amennyiben:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás időtartama az Adatkezelő általi ellenőrzés ideje);
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett a törlés helyett az adat felhasználásának korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez érvényesítéséhez, védelméhez;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (ebben az esetben a korlátozás időtartama annak a megállapításnak az ideje, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül, e-mailben tájékoztatja az érintetett a meghozott intézkedésről.

 

9.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken jogosult kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatot, széles körben használt, géppel olvasható formátumban rögzített változatban a részére (vagy az érintett által megjelölt másik adatkezelőnek) küldje meg, ha az az adatkezelés jogalapja adatkezelés önkéntes hozzájáruláson, vagy szerződés létrejövetelén, szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül, e-mailben tájékoztatja az érintetett a meghozott intézkedésről.

 

9.6. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatban kifejtett okból. Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően ugyanakkor bizonyíthatja, hogy az adatkezelést olyan jogos indokok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett által kifejtett érdekekkel szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül, e-mailben tájékoztatja az érintetett a meghozott intézkedésről.

 

9.7. Az érintetti jogok gyakorlása

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett fenti 1-6. pontokkal kapcsolatos kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő megtagadhatja az érintett jogainak gyakorlására vonatkozóan előterjesztett kérelem teljesítését, ha bizonyítja, hogy az érintetett nem áll módjában azonosítani.

Amennyiben az Adatkezelő az érintett azonosítására képes, de megalapozott kétsége merül fel azzal kapcsolatosan, hogy a kérelem az érintettől származik, a kérelmet előterjesztőt a személyazonosságának igazolására hívhatja fel.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát a fenti 1-6. pontban meghatározott 1 hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 1. JOGORVOSLAT

Az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért fordulthat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Az érintett továbbá polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

 1. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő az adatkezelést a tényleges adatkezelési helyen végzi. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi a személyes adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és a sérülés ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy a kezelt adatok pontosak, naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Az Adatkezelő alkalmazásában adatkezelést végző munkatársai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Az adatkezelési tevékenység során a megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az adatállományokat kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. A munkatársak az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét harmadik személynek nem továbbítják, és megtesznek minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail,web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

A Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a http://www.enkonferenciam.hu/ weboldalon.


Nyomtatás   E-mail